مـاه رمضان شد می و میخانه بـــرافتاد

گوشه ای از سخنان رسول اکرم در خطبه شعبانیه

درباره فضلیت ماه مبارک رمضان:

ای مردم به درستی که ماه خدا به برکت، رحمت و آمرزش به شما روی آورده، ماهی که نزد خدا بهترین ماهها و روزهای آن بهترین روزها و شبهای آن بهتری شبها و ساعات آن بهترین ساعتها است و آن ماهی است که به مهمانی خدا خوانده شده و از جمله گرامی داشته شدگان خداوند محسوب شده اید.

نفسهای شما در این ماه تسبیح خداوند است و خواب شما در آن عبادت و اعمال شما مورد قبول و دعای شما مستجاب می باشد.

با نیتهای صادق و دلهای پاک از خدا بخواهید که شما را در این ماه به روزه داری و خواندن قرآن کریم موفق گرداند. به درستی که شقی و دور از سعادت کسی است که در این ماه بزرگ از آمرزش الهی محروم بماند.

با گرسنگی و تشنگی خود در این ماه ، گرسنگی و تشنگی روز قیامت را به یاد آورید.

و بر فقیران و در ماندگان خود صدقه بدهید.

بزرگان خود را احترام نموده و بر کودکان خود مهربانی کنید و با خویشاوندانتان رفت و آمد نمائید.

زبانتان را از بیهوده نگاهدارید و دیدگان خود را از آنچه نگاه کردن بر آن جایز نیست، فرو پوشید و گوشهایتان را از آنچه شنیدنش روا نیست، فرو بندید.

و بریتیمان مردم مهربانی کنید تا پس از شما با یتیمانتان مهربانی کنند و کسی که در این ماه یتیمی را گرامی دارد خداوند در روز قیامت او را گرامی خواهد داشت.

و از گناهانتان به سوی خدا توبه و بازگشت نمائید و به وقت نماز دستها را به دعا بردارید، زیرا این اوقات والاترین ساعاتی است که خداوند (با عزت و جلال) به لطف و رحمت به سوی بندگانش نظر می کند و چون با او به راز و نیاز پردازند، پاسخشان دهد و هنگامی که او را ندا کنند لبیک گوید و زمانی که او را بخوانند اجابتشان کند….

فرازهایی از خطبه شعبانیه رسول مکرم اسلام(ص(

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید